Doosan TT Series M Code List

Doosan TT Series M Code List

Doosan TT Series M Code List

Hướng dẫn vận hành lập trình máy CNC Doosan TT Series M Code List

M-Code UPPER UNIT LOWER UNIT
M00 U-PROGRAM STOP L-PROGRAM STOP
M01 U-OPTIONAL STOP L-OPTIONAL STOP
M02 U-PROGRAM END L-PROGRAM END
M03 U-LEFT SPINDLE FORWARD L-LEFT SPINDLE FORWARD
M04 U-LEFT SPINDLE REVERSE L-LEFT SPINDLE REVERSE
M05 U-LEFT SPINDLE STOP L-LEFT SPINDLE STOP
M06 U-COOL JET ON L-COOL JET ON
M07 U-COOLANT FLUSING ON L-COOLANT FLUSING ON
M08 U-COOLANT ON L-COOLANT ON
M09 U-COOLANT OFF L-COOLANT OFF
M10 U-LEFT PARTS CATCHER RECEIVE ADV. L-LEFT PARTS CATCHER RECEIVE ADV.
M11 U-LEFT PARTS CATCHER RECEIVE RET. L-LEFT PARTS CATCHER RECEIVE RET.
M12 U-LEFT COOLANT BLOWER ON L-LEFT COOLANT BLOWER ON
M13 U-LEFT COOLANT BLOWER OFF L-LEFT COOLANT BLOWER OFF
M14 U-LEFT SPINDLE AIR BLOW ON L-LEFT SPINDLE AIR BLOW ON
M15 U-LEFT SPINDLE AIR BLOW OFF L-LEFT SPINDLE AIR BLOW OFF
M16 U-COOLANT FLUSING OFF L-COOLANT FLUSING OFF
M17 U-M/C LOCK ACT L-M/C LOCK ACT
M18 U-M/C LOCK CANCEL L-M/C LOCK CANCEL
M19 U-LT SPINDLE ORIENTATION L-LT SPINDLE ORIENTATION
M21 U-OPTIONAL BLOCK SKIP ON L-OPTIONAL BLOCK SKIP ON
M22 U-OPTIONAL BLOCK SKIP CANCEL L-OPTIONAL BLOCK SKIP CANCEL
M24 U-CHIP CONVEYOR START L-CHIP CONVEYOR START
M25 U-CHIP CONVEYOR STOP L-CHIP CONVEYOR STOP
M28 U-POLYGON MODE ON L-POLYGON MODE ON
M29 U-RIGID TAPPING ON L-RIGID TAPPING ON
M30 U-PROGRAM END & REWIND L-PROGRAM END & REWIND
M31 U-LT SPINTERLOCK BY PASS(SPDL.T/S) L-LT SPINTERLOCK BY PASS(SPDL.T/S)
M33 U-REV.SPINDLE FORWARD L-REV.SPINDLE FORWARD
M34 U-REV.SPINDLE REVERSE L-REV.SPINDLE REVERSE
M35 U-REV.SPINDLE STOP OR REV. SPINDLE(C1-AXIS) SELECTION L-REV.SPINDLE STOP OR REV. SPINDLE(C1-AXIS) SELECTION
M46    
M47    
M50 U-BAR FEEDER COMMAND 1 L-BAR FEEDER COMMAND 1
M51 U-BAR FEEDER COMMAND 2 L-BAR FEEDER COMMAND 2
M52 U-SPLASH GUARD DOOR OPEN L-SPLASH GUARD DOOR OPEN
M53 U-SPLASH GUARD DOOR CLOSE L-SPLASH GUARD DOOR CLOSE
M54 U-PARTS COUNT L-PARTS COUNT
M55 U-PROGRAM RESTART ON L-PROGRAM RESTART ON
M56 U-TAPPING MODE SELECT L-TAPPING MODE SELECT
M57 U-TAPPING MODE CANCEL L-TAPPING MODE CANCEL
M60 U-TOOL INDEX & AXIS MOVE L-TOOL INDEX & AXIS MOVE
M61 U-LEFT WINDING CHANGE M-CODE(LOW) L-LEFT WINDING CHANGE M-CODE(LOW)
M62 U-LEFT WINDING CHANGE M-CODE(HIGH) L-LEFT WINDING CHANGE M-CODE(HIGH)
M63 U-LT SP. FORWARD & COOLANT ON L-LT SP. FORWARD & COOLANT ON
M64 U-LT SP. REVERSE & COOLANT ON L-LT SP. REVERSE & COOLANT ON
M65 U-LT SP.STOP & COOLANT OFF L-LT SP.STOP & COOLANT OFF
M68 U-LEFT CHUCK CLAMP L-LEFT CHUCK CLAMP
M69 U-LEFT CHUCK UNCLAMP L-LEFT CHUCK UNCLAMP
M72 U-REV.SPINDLE DIR. CONVERT L-REV.SPINDLE DIR. CONVERT
M73 U-REV.SPDL DIR. CONVERT CANCEL L-REV.SPDL DIR. CONVERT CANCEL
M74 U-ERROR DETECT ON L-ERROR DETECT ON
M75 U-ERROR DETECT OFF L-ERROR DETECT OFF
M76 U-CHAMFERING ON L-CHAMFERING ON
M77 U-CHAMFERING OFF L-CHAMFERING OFF
M78    
M79    
M80 U-Q SETTER DOWN COMMAND L-Q SETTER DOWN COMMAND
M81 U-Q SETTER UP COMMAND L-Q SETTER UP COMMAND
M84 U-TURRET CW ROTATION L-TURRET CW ROTATION
M85 U-TURRET CCW ROTATION L-TURRET CCW ROTATION
M86 U-TORQUE LIMIT SKIP ON  
M87 U-TORQUE LIMIT SKIP CANCEL 1  
M88 U-LEFT SPINDLE LOW CLAMP L-LEFT SPINDLE LOW CLAMP
M89 U-LEFT SPINDLE HIGH CLAMP L-LEFT SPINDLE HIGH CLAMP
M90 U-LEFT SPINDLE UNCLAMP L-LEFT SPINDLE UNCLAMP
M91 U-EXTERNAL M91 L-EXTERNAL M91
M92 U-EXTERNAL M92 L-EXTERNAL M92
M93 U-EXTERNAL M93 L-EXTERNAL M93
M94 U-EXTERNAL M94 L-EXTERNAL M94
M98 U-SUB PROGRAM CALL L-SUB PROGRAM CALL
M99 U-PROGRAM END or RE-START L-PROGRAM END or RE-START
M103 U-RIGHT SPINDLE FORWARD L-RIGHT SPINDLE FORWARD
M104 U-RIGHT SPINDLE REVERSE L-RIGHT SPINDLE REVERSE
M105 U-RIGHT SPINDLE STOP L-RIGHT SPINDLE STOP
M108 U-THROUGH THE SPINDLE COOALNT ON L-THROUGH THE SPINDLE COOALNT ON
M109 U-THROUGH THE SPINDLE COOALNT OFF L-THROUGH THE SPINDLE COOALNT OFF
M112 U-RIGHT COOLANT BLOWER ON L-RIGHT COOLANT BLOWER ON
M113 U-RIGHT COOLANT BLOWER OFF L-RIGHT COOLANT BLOWER OFF
M114 U-RIGHT SPINDLE AIR BLOW ON L-RIGHT SPINDLE AIR BLOW ON
M115 U-RIGHT SPINDLE AIR BLOW OFF L-RIGHT SPINDLE AIR BLOW OFF
M116 U-WORK EJECTOR ADVANCE L-WORK EJECTOR ADVANCE
M117 B-AXIS TROQUE CONROL ON L-Z2 AXIS TROQUE CONROL ON
M118 B-AXIS TROQUE CONROL CANCEL L-Z2 AXIS TROQUE CONROL CANCEL
M119 U-RT SPINDLE ORIENTATION L-RT SPINDLE ORIENTATION
M131 U-RT SPINTERLOCK BY PASS(SPDL.T/S) L-RT SPINTERLOCK BY PASS(SPDL.T/S)
M135 U-REV.SPINDLE STOP OR REV. SPINDLE(C2-AXIS) SELECTION L-REV.SPINDLE STOP OR REV. SPINDLE(C2-AXIS) SELECTION
M161 U-RIGHT WINDING CHANGE M-CODE(LOW) L-RIGHT WINDING CHANGE M-CODE(LOW)
M162 U-RIGHT WINDING CHANGE M-CODE(HIGH) L-RIGHT WINDING CHANGE M-CODE(HIGH)
M163 U-RIGHT SP. FORWARD & COOLANT ON L-RIGHT SP. FORWARD & COOLANT ON
M164 U-RIGHT SP. REVERSE & COOLANT ON L-RIGHT SP. REVERSE & COOLANT ON
M165 U-RT SP.STOP & COOLANT OFF L-RT SP.STOP & COOLANT OFF
M168 U-RIGHT CHUCK CLAMP L-RIGHT CHUCK CLAMP
M169 U-RIGHT CHUCK UNCLAMP L-RIGHT CHUCK UNCLAMP
M170 U-UPPER TURRET INTERFEARNCE CHECK OFF  
M171 U-UPPER TURRET INTERFEARNCE CHECK ON  
M186 PART UNLOADER INTERLOCK CANCEL (ONLY TT15/18)  
M187 PART UNLOADER INTERLOCK CANCEL OFF (ONLY TT15/18)  
M188 U-RIGHT SPINDLE LOW CLAMP L-RIGHT SPINDLE LOW CLAMP
M189 U-RIGHT SPINDLE HIGH CLAMP L-RIGHT SPINDLE HIGH CLAMP
M190 U-RIGHT SPINDLE UNCLAMP L-RIGHT SPINDLE UNCLAMP
M192 U-SYN. FEEDRATE CONTROL ON L-SYN. FEEDRATE CONTROL ON
M193 U-SYN. FEEDRATE CONTROL OFF L-SYN. FEEDRATE CONTROL OFF
M195 U-RIGHT SPINDLE P.C USE L-LEFT SPINDLE P.C USE
M196 U-RIGHT SPINDLE P.C RETURN L-LEFT SPINDLE P.C RETURN
M200 U-TOOL MONITOR OFF L-TOOL MONITOR OFF
M201 U-TOOL MONITOR ON L-TOOL MONITOR ON
M203 U-SPEED SYN. CONTROL FORWARD L-SPEED SYN. CONTROL FORWARD
M204 U-SPEED SYN. CONTROL REVERSE L-SPEED SYN. CONTROL REVERSE
M205 U-SYN. CONTROL STOP L-SYN. CONTROL STOP
M206 U-SYN. CONTROL RELEASE L-SYN. CONTROL RELEASE
M208 U-SYN. PHASE OK L-SYN. PHASE OK
M209 U-SYN. SPEED & ARRIVAL OK L-SYN. SPEED & ARRIVAL OK
M211 U-C AXIS COMPOSITION ON L-C AXIS COMPOSTION ON
M212 U-C AXIS COMPOSITION OFF L-C AXIS COMPOSTION OFF
M213 U-SPEED&PHASE SYN. CONTROL FWD. L-SPEED&PHASE SYN. CONTROL FWD.
M214 U-SPEED&PHASE SYN. CONTROL RVS. L-SPEED&PHASE SYN. CONTROL RVS.
M215 U-UPPER TURRET UNCLAMP L-LOWER TURRET UNCLAMP
M226 U-WORK EJECTER ADVANCE U-WORK EJECTER ADVANCE
M227 U-WORK EJECTER RETRACT U-WORK EJECTER RETRACT
M230 U-PTC STOPPER RET. L-PTC STOPPER RET.
M231 U-PTC STOPPER ADV. L-PTC STOPPER ADV.
M232 U-PTC BODY ADV. L-PTC BODY ADV.
M233 U-PTC BODY RET. L-PTC BODY RET.
M234 U-PTC BUCKET ADV. L-PTC BLCKET ADV.
M235 U-PTC BUCKET RET. L-PTC BLCKET RET.
M236 U-PTC ARM ADV. L-PTC ARM ADV.
M237 U-PTC ARM RET. L-PTC ARM RET.
M252 U-TOOL CHANGE INTERLOCK OFF L-TOOL CHANGE INTERLOCK OFF
M253 U-TOOL CHANGE INTERLOCK ON L-TOOL CHANGE INTERLOCK ON
M254 U- CHUK CLAMP MOVE INTERLOCK RELEASE L- CHUK CLAMP MOVE INTERLOCK RELEASE
M255 U- CHUK CLAMP MOVE INTERLOCK ON L- CHUK CLAMP MOVE INTERLOCK ON
M256 U- PARTS UNLOADER CONTINUOUS OPERATION L- PARTS UNLOADER CONTINUOUS OPERATION
M289 U- LEFT SPINDLE HIGH CLAMP CONTROL L- LEFT SPINDLE HIGH CLAMP CONTROL
M389 U-RIGHT SPINDLE HIGH CLAMP CONTROL L-RIGHT SPINDLE HIGH CLAMP CONTROL
M310 U-RIGHT PARTS CATCHER RECEIVE ADV. L-RIGHT PARTS CATCHER RECEIVE ADV.
M311 U-RIGHT PARTS CATCHER RECEIVE RET. L-RIGHT PARTS CATCHER RECEIVE RET.
M315 U-LEFT SPINDLE STOP(NOT CONFIRM) L-LEFT SPINDLE STOP(NOT CONFIRM)
M318 U-CHUCK UNCLAMP & WORK EJECTOR ON (ONLY TT15/18) L-CHUCK UNCLAMP & WORK EJECTOR ON (ONLY TT15/18)
M325 U-RIGHT SPINDLE STOP(NOT CONFIRM) L-RIGHT SPINDLE STOP(NOT CONFIRM)
M900 U-WAITING M-CODE (M900~M999) L-WAITING M-CODE (M900~M999)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo