Bản vẽ kích thước các loại robot công nghiệp Mitsubishi

Bản vẽ kích thước các loại robot công nghiệp Mitsubishi

Bản vẽ kích thước các loại robot công nghiệp Mitsubishi

Mã hàng robot mitsubishi

Link tải file bản vẽ

Định dạng

Ngày

RV-2FR/2FRL

rv2fr_dxf_rev_A

DXF

2017/05/09

RV-2FR/2FRL

rv2frl_dxf_rev_A

DXF

2017/05/09

RV-2FR/2FRL

rv2fr_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-2FR/2FRL

rv2frl_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4fr_dxf

DXF

2017/05/09

RV-4FR/4FRL

rv4frl_dxf

DXF

2017/05/09

RV-4FR/4FRL

rv4fr_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4fr_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4fr_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4frl_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4frl_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-4FR/4FRL

rv4frl_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7fr_dxf

DXF

2017/05/09

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frl_dxf

DXF

2017/05/09

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frll_dxf

DXF

2017/05/09

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7fr_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7fr_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7fr_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frl_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frl_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frl_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frll_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frll_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-7FR/7FRL/7FRLL

rv7frll_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13fr20fr_dxf_rev_A

DXF

2017/05/09

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13fr20fr_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13fr20fr_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13fr20fr_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13frl_dxf

DXF

2017/05/09

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13frl_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13frl_mc_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RV-13FR/13FRL//20FR

rv13frl_sh_parasolid

Parasolid

2018/10/18

RH-3FRH

rh3frh_dxf

DXF

2017/08/25

RH-3FRH

rh-3frh3515_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRH

rh-3frh3512c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRH

rh-3frh4515_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRH

rh-3frh4512c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRH

rh-3frh5515_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRH

rh-3frh5512c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh6frh35_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh6frh35mc_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh6frh45_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh6frh45mc_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh6frh55_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh6frh55mc_A_dxf

DXF

2017/08/25

RH-6FRH

rh-6frh3520_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh3534_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh3520m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh3534m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh3520c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh3534c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4520_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4534_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4520m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4534m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4520c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh4534c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5520_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5534_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5520m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5534m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5520c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-6FRH

rh-6frh5534c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh12frh55_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh12frh55_mc_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh12frh70_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh12frh70_mc_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh12frh85_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh12frh85_mc_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-12FRH

rh-12frh5535_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh5545_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh5535m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh5545m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh5535c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh5545c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7035_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7045_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7035m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7045m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7035c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh7045c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8535_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8545_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8535m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8545m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8535c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-12FRH

rh-12frh8545c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh20frh85_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-20FRH

rh20frh85_mc_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-20FRH

rh20frh100_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-20FRH

rh20frh100_mc_B_dxf

DXF

2017/08/25

RH-20FRH

rh-20frh8535_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh8545_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh8535m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh8545m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh8535c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh8545c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10035_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10045_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10035m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10045m_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10035c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-20FRH

rh-20frh10045c_parasolid

Parasolid

2018/12/18

RH-3FRHR

rh3frhr3515_dxf

DXF

2017/05/09

RH-3FRHR

rh3frhr3512cw_dxf

DXF

2017/05/09

RH-3FRHR

rh3frhr3515_parasolid

Parasolid

2018/10/25

RH-3FRHR

rh3frhr3512cw_parasolid

Parasolid

2018/10/25

RV-2F/2FL

rv2f_dxf_rev_A.zip

DXF

2012/06/06

RV-2F/2FL

rv2fl_dxf_rev_A.zip

DXF

2015/09/03

RV-2F/2FL

rv2f_step.zip

STEP

2015/09/02

RV-2F/2FL

rv2fl_step.zip

STEP

2011/06/06

RV-4F/4FL

rv4f_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4fl_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4f_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4fc_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4f-sh_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4fl_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4flc_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-4F/4FL

rv4fl-sh_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7f_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fl_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fll_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/02/26

RV-7F/7FL/7FLL

rv7f_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fc_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7f-sh_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fl_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7flc_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fl-sh_rev_B_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fll_step.zip

STEP

2014/06/17

RV-7F/7FL/7FLL

rv7fll_sh_parasolid.zip

Parasolid

2019/01/31

RV-13F/13FL/20F

rv13f20f_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/02/26

RV-13F/13FL/20F

rv13f20f_step.zip

STEP

2013/04/15

RV-13F/13FL/20F

rv13fl_rev_B_dxf.zip

DXF

2014/02/26

RV-13F/13FL/20F

rv13fl_step.zip

STEP

2013/03/12

RV-35F/50F/70F

rv35f50f70f_rev_c_dxf.zip

DXF

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35f50f70f_step.zip

STEP

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35f50f70f_iges.zip

IGES

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35f50f70f_parasolid.zip

Parasolid

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35_50_70fm_step.zip

STEP

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35_50_70fm_iges.zip

IGES

2019/11/14

RV-35F/50F/70F

rv35_50_70fm_parasolid.zip

Parasolid

2019/11/14

RH-3FH

rh3fh_dxf

DXF

2012/06/06

RH-3FH

rh3fh35_step

STEP

2013/07/03

RH-3FH

rh3fh45_step

STEP

2013/07/03

RH-3FH

rh3fh55_step

STEP

2013/07/03

RH-6FH

rh6fh35_dxf

DXF

2012/06/06

RH-6FH

rh6fh45_dxf

DXF

2012/06/06

RH-6FH

rh6fh55_dxf

DXF

2012/06/06

RH-6FH

rh6fh35_step

STEP

2012/08/02

RH-6FH

rh6fh45_step

STEP

2012/08/02

RH-6FH

rh6fh55_step

STEP

2012/08/02

RH-12FH

rh12fh55_dxf

DXF

2012/06/05

RH-12FH

rh12fh70_dxf

DXF

2012/06/05

RH-12FH

rh12fh85_dxf

DXF

2012/06/05

RH-12FH

rh12fh55_step

STEP

2012/08/02

RH-12FH

rh12fh70_step

STEP

2012/08/02

RH-12FH

rh12fh85_step

STEP

2012/08/02

RH-20FH

rh20fh85_dxf

DXF

2012/06/05

RH-20FH

rh20fh100_dxf

DXF

2012/06/05

RH-20FH

rh20fh85_step

STEP

2012/08/02

RH-20FH

rh20fh100_step

STEP

2012/08/02

RH-3FHR(CR750)

rh3fhr3515_cr750_dxf

DXF

2015/09/03

RH-3FHR(CR750)

rh3fhr3512cw_cr750_dxf

DXF

2015/09/03

RH-3FHR(CR751)

rh3fhr3515_cr751_dxf

DXF

2015/09/03

RH-3FHR(CR751)

rh3fhr3512cw_cr751_dxf

DXF

2015/09/03

RH-3FHR(CR750)

rh3fhr3515_cr750_step

STEP

2015/09/02

RH-3FHR(CR751)

rh3fhr3515_cr751_step

STEP

2015/09/02

RH-3FHR(CR750/CR751)

rh3fhrc3512cw_step

STEP

2015/09/02

RH-3CH

rh-3ch4018_rev_A_dxf

DXF

2016/12/21

RH-3CH

rh-3ch4018_rev_A_parasolid

Parasolid

2019/3/7

RH-6CH

rh-6ch6020_rev_A_dxf

DXF

2016/12/21

RH-6CH

rh-6ch7020_rev_A_dxf

DXF

2016/12/21

RH-6CH

rh-6ch6020_rev_A_parasolid

Parasolid

2019/3/7

RH-6CH

rh-6ch7020_rev_A_parasolid

Parasolid

2019/3/7

RP-1ADH

rp1adh_dxf

DXF

2019/06/24

RP-1ADH

rp1adhc-sb_dxf

DXF

2019/06/24

RP-3ADH

rp3adh_dxf

DXF

2019/06/24

RP-3ADH

rp3adhc-sb_dxf

DXF

2019/06/24

RP-5ADH

rp5adh_dxf

DXF

2019/06/24

RP-5ADH

rp5adhc-sb_dxf

DXF

2019/06/24

RV-2SQ/2SD

rv2sqsd_dxf

DXF

2010/04/12

RV-3SQ/3SD/3S

rv3s_dxf

DXF

2006/12/01

RV-3SQ/3SD/3S

rv3sb_dxf

DXF

2006/12/01

RV-3SQJ/3SDJ/3SJ

rv3sj_dxf

DXF

2006/12/01

RV-3SQJ/3SDJ/3SJ

rv3sjb_dxf

DXF

2006/12/01

RV-6SQ/6SD/6S

rv6s_dxf

DXF

2006/12/01

RV-6SQL/6SDL/6SL

rv6sl_dxf

DXF

2006/12/01

RV-12SQ/12SD/12S

rv12s_dxf

DXF

2006/12/01

RV-12SQL/12SDL/12SL

rv12sl_dxf

DXF

2006/12/01

RV-2SQ/2SD

rv2sqsd_stp

STEP

2010/04/13

RV-3SQ/3SD series

rv3s_stp

STEP

2009/06/01

RV-3SQ/3SD series

rv3sj_stp

STEP

2009/06/01

RV-6SQ/6SD series

rv6s_stp

STEP

2009/06/01

RV-6SQ/6SD series

rv6sl_stp

STEP

2009/06/01

RV-12SQ/12SD series

rv12s_stp

STEP

2009/06/01

RV-12SQ/12SD series

rv12sl_stp

STEP

2009/06/01

RH-3SQHR/3SDHR

rh3sqsdhr3515_dxf

DXF

2010/12/16

RH-6SQH/6SDH

rh6sqsdh_dxf

DXF

2010/12/28

RH-12SQH/12SDH

rh12sqsdh_dxf

DXF

2010/12/28

RH-20SQH/20SDH

rh20sqsdh_dxf

DXF

2010/12/28

RH-3SQHR/3SDHR

rh3sqsdhr_step

STEP

2011/03/02

RH-6SQH/6SDH

rh6sqsdh_step

STEP

2009/04/17

RH-12SQH/12SDH

rh12sqsdh_step

STEP

2009/04/17

RH-20SQH/20SDH

rh20sqsdh_step

STEP

2011/11/01

RV-1A

rv1a_dxf

DXF

2006/12/01

RV-2AJ

rv2aj_dxf

DXF

2006/12/01

RV-2A

rv2a_dxf

DXF

2006/12/01

RV-3AJ

rv3aj_dxf

DXF

2006/12/01

RV-3AL

rv3al_dxf

DXF

2006/12/01

RV-4A

rv4a_dxf

DXF

2006/12/01

RV-4AJL

rv4ajl_dxf

DXF

2006/12/01

RV-5AJ

rv5aj_dxf

DXF

2006/12/01

Force sensor

fr_forcresensor_2FR4FR7FR_200N_dxf_A

DXF

2019/8/30

Force sensor

fr_forcresensor_2FR4FR7FR_1000N_dxf

DXF

2019/8/30

Force sensor

fr_forcresensor_13FR20FR_1000N_dxf

DXF

2019/8/30

Force sensor

f_forcesensor_2F4F7F_200N_dxf_A

DXF

2019/8/30

Force sensor

f_forcesensor_2F4F7F_1000N_dxf

DXF

2019/8/30

Force sensor

f_forcesensor_13F20F_1000N_dxf

DXF

2019/8/30

Force sensor

1f-fs001-w200_dxf

DXF

2017/12/13

Force sensor

1f-fs001-w1000_dxf

DXF

2017/12/13

Force sensor

1f-fs001-w200_step

STEP

2017/12/13

Force sensor

1f-fs001-w1000_step

STEP

2017/12/13

MELFA-3D vision

melfa3dvs_Head_e_dxf

DXF

2019/7/1

MELFA-3D vision

melfa3dvs_Head_step

STEP

2019/7/1

MELFA-3D vision

melfa3dvs_unit_e_dxf

DXF

2019/7/1

Safety option

safetyunit_4f_sf002_01_step

STEP

2019/7/1

CR800

cr800_dxf

DXF

2017/4/20

CR800

CR800_x_t

STEP

2017/4/20

CR800

cr800_mb_dxf

DXF

2017/5/9

CR800

CR800-MB_step

STEP

2017/5/9

CR800

R16RTCPU_dxf

DXF

2017/5/18

CR800

R16RTCPU_x_t

STEP

2017/5/18

CR800

q172dsrcpu_dxf

DXF

2018/08/01

CR800

q172dsrcpu_a_step

STEP

2018/08/01

CR750

cr750-d_1p_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

cr750-d_3p_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

CR750-D_step

STEP

2016/12/19

CR750

cr750-02vd_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

CR750-D_CE_step

STEP

2016/12/19

CR750

cr750-q_1p_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

cr750-q_3p_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

CR750-Q_step

STEP

2016/12/19

CR750

cr750-02vq_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

cr750_mb_dxf

DXF

2016/12/19

CR750

CR750-MB_step

STEP

2016/12/19

CR751

cr751-d_dxf

DXF

2016/12/19

CR751

CR751-D_step

STEP

2016/12/19

CR751

cr751-13vd_dxf

DXF

2016/12/19

CR751

CR751-13VD_step

STEP

2016/12/19

CR751

cr751-q_dxf

DXF

2016/12/19

CR751

CR751-Q_step

STEP

2016/12/19

CR751

cr751-13vq_dxf

DXF

2016/12/19

CR751

cr751_mb_dxf

DXF

2016/12/19

CR751

CR751-MB_step

STEP

2016/12/19

CR760

cr760_dxf

DXF

2017/1/18

CR760

CR760_step

STEP

2017/1/18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo