Động cơ hộp số Mitsubishi

Động cơ hộp số Mitsubishi GM-D

Động cơ hộp số Mitsubishi

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-S, trục song song, 1 pha

GM-S series (Parallel shaft type) Indoor type (Single-phase)

 

Model name

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SS

Without brake

Không phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s033.dxf

3D

ss_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s034.dxf

3D

ss_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s035.dxf

3D

ss_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s036.dxf

3D

ss_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s037.dxf

3D

ss_01_540-900.zip

1/1200

2D

s038.dxf

3D

ss_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s039.dxf

3D

ss_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s040.dxf

3D

ss_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s041.dxf

3D

ss_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s042.dxf

3D

ss_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s043.dxf

3D

ss_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s044.dxf

3D

ss_02_540-900.zip

1/1200

2D

s045.dxf

3D

ss_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s046.dxf

3D

ss_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s047.dxf

3D

ss_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s048.dxf

3D

ss_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s049.dxf

3D

ss_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s050.dxf

3D

ss_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s051.dxf

3D

ss_04_540-900.zip

1/1200

2D

s052.dxf

3D

ss_04_1200.zip

GM-SSB

With brake

Có phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s085.dxf

3D

ssb_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s086.dxf

3D

ssb_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s087.dxf

3D

ssb_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s088.dxf

3D

ssb_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s089.dxf

3D

ssb_01_540-900.zip

1/1200

2D

s090.dxf

3D

ssb_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s091.dxf

3D

ssb_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s092.dxf

3D

ssb_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s093.dxf

3D

ssb_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s094.dxf

3D

ssb_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s095.dxf

3D

ssb_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s096.dxf

3D

ssb_02_540-900.zip

1/1200

2D

s097.dxf

3D

ssb_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s098.dxf

3D

ssb_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s099.dxf

3D

ssb_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s100.dxf

3D

ssb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s101.dxf

3D

ssb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s102.dxf

3D

ssb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s103.dxf

3D

ssb_04_540-900.zip

1/1200

2D

s104.dxf

3D

ssb_04_1200.zip

GM-SFS

Without brake

Không có phanh

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s137.dxf

3D

sfs_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s138.dxf

3D

sfs_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s139.dxf

3D

sfs_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s140.dxf

3D

sfs_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s141.dxf

3D

sfs_01_540-900.zip

1/1200

2D

s142.dxf

3D

sfs_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s143.dxf

3D

sfs_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s144.dxf

3D

sfs_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s145.dxf

3D

sfs_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s146.dxf

3D

sfs_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s147.dxf

3D

sfs_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s148.dxf

3D

sfs_02_540-900.zip

1/1200

2D

s149.dxf

3D

sfs_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s150.dxf

3D

sfs_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s151.dxf

3D

sfs_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s152.dxf

3D

sfs_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s153.dxf

3D

sfs_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s154.dxf

3D

sfs_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s155.dxf

3D

sfs_04_540-900.zip

1/1200

2D

s156.dxf

3D

sfs_04_1200.zip

GM-SFSB

With brake

0.1kW

1/3 to 1/50

2D

s189.dxf

3D

sfsb_01_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s190.dxf

3D

sfsb_01_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s191.dxf

3D

sfsb_01_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s192.dxf

3D

sfsb_01_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s193.dxf

3D

sfsb_01_540-900.zip

1/1200

2D

s194.dxf

3D

sfsb_01_1200.zip

0.2kW

1/3 to 1/30

2D

s195.dxf

3D

sfsb_02_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s196.dxf

3D

sfsb_02_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s197.dxf

3D

sfsb_02_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s198.dxf

3D

sfsb_02_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s199.dxf

3D

sfsb_02_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s200.dxf

3D

sfsb_02_540-900.zip

1/1200

2D

s201.dxf

3D

sfsb_02_1200.zip

0.4kW

1/3 to 1/30

2D

s202.dxf

3D

sfsb_04_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

s203.dxf

3D

sfsb_04_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

s204.dxf

3D

sfsb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

s205.dxf

3D

sfsb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

s206.dxf

3D

sfsb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

s207.dxf

3D

sfsb_04_540-900.zip

1/1200

2D

s208.dxf

3D

sfsb_04_1200.zip

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SP, trục song song, 3 pha

GM-SP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model name

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SP

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

sp_075_3-30.dxf

3D

sp_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_075_40-50.dxf

3D

sp_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_075_60-100.dxf

3D

sp_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

sp_075_120-200.dxf

3D

sp_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

sp_075_270-450.dxf

3D

sp_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

sp_15_3-30.dxf

3D

sp_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_15_40-50.dxf

3D

sp_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_15_60-100.dxf

3D

sp_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

sp_15_120-200.dxf

3D

sp_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

sp_22_3-30.dxf

3D

sp_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

sp_22_40-50.dxf

3D

sp_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

sp_22_60-100.dxf

3D

sp_22_60-100.zip

GM-SPB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spb_075_3-30.dxf

3D

spb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_075_40-50.dxf

3D

spb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_075_60-100.dxf

3D

spb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spb_075_120-200.dxf

3D

spb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spb_075_270-450.dxf

3D

spb_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spb_15_3-30.dxf

3D

spb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_15_40-50.dxf

3D

spb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_15_60-100.dxf

3D

spb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spb_15_120-200.dxf

3D

spb_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spb_22_3-30.dxf

3D

spb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spb_22_40-50.dxf

3D

spb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spb_22_60-100.dxf

3D

spb_22_60-100.zip

GM-SPF

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spf_075_3-30.dxf

3D

spf_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_075_40-50.dxf

3D

spf_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_075_60-100.dxf

3D

spf_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spf_075_120-200.dxf

3D

spf_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spf_075_270-450.dxf

3D

spf_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spf_15_3-30.dxf

3D

spf_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_15_40-50.dxf

3D

spf_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_15_60-100.dxf

3D

spf_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spf_15_120-200.dxf

3D

spf_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spf_22_3-30.dxf

3D

spf_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spf_22_40-50.dxf

3D

spf_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spf_22_60-100.dxf

3D

spf_22_60-100.zip

GM-SPFB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_075_3-30.dxf

3D

spfb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_075_40-50.dxf

3D

spfb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_075_60-100.dxf

3D

spfb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spfb_075_120-200.dxf

3D

spfb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

spfb_075_270-450.dxf

3D

spfb_075_270-450.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_15_3-30.dxf

3D

spfb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_15_40-50.dxf

3D

spfb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_15_60-100.dxf

3D

spfb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

spfb_15_120-200.dxf

3D

spfb_15_120-200.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

spfb_22_3-30.dxf

3D

spfb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

spfb_22_40-50.dxf

3D

spfb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

spfb_22_60-100.dxf

3D

spfb_22_60-100.zip

 

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-D, trục song song, 3 pha

GM-D series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-D

Without brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d001.dxf

3D

d_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d002.dxf

3D

d_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d003.dxf

3D

d_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d004.dxf

3D

d_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d005.dxf

3D

d_04_540-900.zip

1/1200

2D

d006.dxf

3D

d_04_1200.zip

GM-DB

With brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d030.dxf

3D

db_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d031.dxf

3D

db_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d032.dxf

3D

db_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d033.dxf

3D

db_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d034.dxf

3D

db_04_540-900.zip

1/1200

2D

d035.dxf

3D

db_04_1200.zip

GM-DF

Without brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d059.dxf

3D

df_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d060.dxf

3D

df_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d061.dxf

3D

df_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d062.dxf

3D

df_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d063.dxf

3D

df_04_540-900.zip

1/1200

2D

d064.dxf

3D

df_04_1200.zip

GM-DFB

With brake

0.4kW

1/3 to 1/50

2D

d088.dxf

3D

dfb_04_3-50.zip

1/60 to 1/100

2D

d089.dxf

3D

dfb_04_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

d090.dxf

3D

dfb_04_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

d091.dxf

3D

dfb_04_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

d092.dxf

3D

dfb_04_540-900.zip

1/1200

2D

d093.dxf

3D

dfb_04_1200.zip

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-DP, trục song song, 3 pha

GM-DP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-DP

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dp_075_3-30.dxf

3D

dp_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_075_40-50.dxf

3D

dp_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_075_60-100.dxf

3D

dp_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_075_120-200.dxf

3D

dp_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dp_075_270-450.dxf

3D

dp_075_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

dp_075_540-900.dxf

3D

dp_075_540-900.zip

1/1200

2D

dp_075_1200.dxf

3D

dp_075_1200.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dp_15_3-30.dxf

3D

dp_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_15_40-50.dxf

3D

dp_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_15_60-100.dxf

3D

dp_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_15_120-200.dxf

3D

dp_15_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dp_15_270-450.dxf

3D

dp_15_270-450.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dp_22_3-30.dxf

3D

dp_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_22_40-50.dxf

3D

dp_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_22_60-100.dxf

3D

dp_22_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dp_22_120-200.dxf

3D

dp_22_120-200.zip

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dp_37_3-30.dxf

3D

dp_37_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_37_40-50.dxf

3D

dp_37_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dp_37_60-100.dxf

3D

dp_37_60-100.zip

1/120

2D

dp_37_120.dxf

3D

dp_37_120.zip

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dp_55_3-30.dxf

3D

dp_55_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dp_55_40-50.dxf

3D

dp_55_40-50.zip

1/60

2D

dp_55_60.dxf

3D

dp_55_60.zip

1/90

2D

dp_55_90.dxf

3D

dp_55_90.zip

1/120

2D

dp_55_120.dxf

3D

dp_55_120.zip

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dp_75_3-20.dxf

3D

dp_75_3-20.zip

1/25, 1/30

2D

dp_75_25-30.dxf

3D

dp_75_25-30.zip

1/45

2D

dp_75_45.dxf

3D

dp_75_45.zip

1/60

2D

dp_75_60.dxf

3D

dp_75_60.zip

1/90

2D

dp_75_90.dxf

3D

dp_75_90.zip

GM-DPB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_075_3-30.dxf

3D

dpb_075_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_075_40-50.dxf

3D

dpb_075_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_075_60-100.dxf

3D

dpb_075_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_075_120-200.dxf

3D

dpb_075_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dpb_075_270-450.dxf

3D

dpb_075_270-450.zip

1/540 to 1/900

2D

dpb_075_540-900.dxf

3D

dpb_075_540-900.zip

1/1200

2D

dpb_075_1200.dxf

3D

dpb_075_1200.zip

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_15_3-30.dxf

3D

dpb_15_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_15_40-50.dxf

3D

dpb_15_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_15_60-100.dxf

3D

dpb_15_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_15_120-200.dxf

3D

dpb_15_120-200.zip

1/270 to 1/450

2D

dpb_15_270-450.dxf

3D

dpb_15_270-450.zip

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_22_3-30.dxf

3D

dpb_22_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_22_40-50.dxf

3D

dpb_22_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_22_60-100.dxf

3D

dpb_22_60-100.zip

1/120 to 1/200

2D

dpb_22_120-200.dxf

3D

dpb_22_120-200.zip

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_37_3-30.dxf

3D

dpb_37_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_37_40-50.dxf

3D

dpb_37_40-50.zip

1/60 to 1/100

2D

dpb_37_60-100.dxf

3D

dpb_37_60-100.zip

1/120

2D

dpb_37_120.dxf

3D

dpb_37_120.zip

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpb_55_3-30.dxf

3D

dpb_55_3-30.zip

1/40 to 1/50

2D

dpb_55_40-50.dxf

3D

dpb_55_40-50.zip

1/60

2D

dpb_55_60.dxf

3D

dpb_55_60.zip

1/90

2D

dpb_55_90.dxf

3D

dpb_55_90.zip

1/120

2D

dpb_55_120.dxf

3D

dpb_55_120.zip

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dpb_75_3-20.dxf

3D

dpb_75_3-20.zip

1/25, 1/30

2D

dpb_75_25-30.dxf

3D

dpb_75_25-30.zip

1/45

2D

dpb_75_45.dxf

3D

dpb_75_45.zip

1/60

2D

dpb_75_60.dxf

3D

dpb_75_60.zip

1/90

2D

dpb_75_90.dxf

3D

dpb_75_90.zip

GM-DPF

Without brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_075_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_075_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_075_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_075_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpf_075_270-450.dxf

1/540 to 1/900

2D

dpf_075_540-900.dxf

1/1200

2D

dpf_075_1200.dxf

1.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_15_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_15_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_15_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_15_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpf_15_270-450.dxf

2.2kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_22_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_22_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_22_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpf_22_120-200.dxf

3.7kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_37_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_37_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpf_37_60-100.dxf

5.5kW

1/3 to 1/30

2D

dpf_55_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpf_55_40-50.dxf

7.5kW

1/3 to 1/20

2D

dpf_75_3-20.dxf

1/25, 1/30

2D

dpf_75_25-30.dxf

GM-DPFB

With brake

0.75kW

1/3 to 1/30

2D

dpfb_075_3-30.dxf

1/40 to 1/50

2D

dpfb_075_40-50.dxf

1/60 to 1/100

2D

dpfb_075_60-100.dxf

1/120 to 1/200

2D

dpfb_075_120-200.dxf

1/270 to 1/450

2D

dpfb_075_270-450.dxf

1/540 to 1/900

 

dpfb_075_540-900.dxf

1/1200

 

dpfb_075_1200.dxf

1.5kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_15_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_15_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_15_60-100.dxf

1/120 to 1/200

 

dpfb_15_120-200.dxf

1/270 to 1/450

 

dpfb_15_270-450.dxf

2.2kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_22_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_22_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_22_60-100.dxf

1/120 to 1/200

 

dpfb_22_120-200.dxf

3.7kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_37_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_37_40-50.dxf

1/60 to 1/100

 

dpfb_37_60-100.dxf

5.5kW

1/3 to 1/30

 

dpfb_55_3-30.dxf

1/40 to 1/50

 

dpfb_55_40-50.dxf

7.5kW

1/3 to 1/20

 

dpfb_75_3-20.dxf

1/25, 1/30

 

dpfb_75_25-30.dxf

 

 

 

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-LJP , trục song song, 3 pha

GM-LJP series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-LJP

Without brake

11kW

1/3, 1/5

2D

ljp_11_3-5.dxf

1/10 to 1/20

2D

ljp_11_10-20.dxf

1/30

2D

ljp_11_30.dxf

1/45

2D

ljp_11_45.dxf

1/60

2D

ljp_11_60.dxf

15kW

1/3, 1/5

2D

ljp_15_3-5.dxf

1/10

2D

ljp_15_10.dxf

1/15, 1/20

2D

ljp_15_15-20.dxf

1/30

2D

ljp_15_30.dxf

1/45

2D

ljp_15_45.dxf

22kW

1/3, 1/5

2D

ljp_22_3-5.dxf

1/10 to 1/20

2D

ljp_22_10-20.dxf

1/30

2D

ljp_22_30.dxf

1/45

2D

ljp_22_45.dxf

30kW

1/10 to 1/30

2D

ljp_30_10-30.dxf

37kW

1/10 to 1/30

2D

ljp_37_10-30.dxf

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SSY , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SSY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SSYF-RH

Without brake

0.1kW

1/7.5 to 1/60

2D

ssy01.dxf

3D

ssyf_01_8-60.zip

0.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy02.dxf

3D

ssyf_02_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy03.dxf

3D

ssyf_02_40-60.zip

0.4kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy04.dxf

3D

ssyf_04_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy05.dxf

3D

ssyf_04_40-60.zip

GM-SSYFB-RH

With brake

0.1kW

1/7.5 to 1/60

2D

ssy10.dxf

3D

ssyfb_01_8-60.zip

0.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy11.dxf

3D

ssyfb_02_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy12.dxf

3D

ssyfb_02_40-60.zip

0.4kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssy13.dxf

3D

ssyfb_04_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssy14.dxf

3D

ssyfb_04_40-60.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SSYP , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SSYP series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SSYPF-RH

Without brake

0.75kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_075_7.5-30.dxf

3D

ssypf_075_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssypfrh_075_40-60.dxf

3D

ssypf_075_40-60.zip

1.5kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_15_7.5-30.dxf

3D

ssypf_15_8-30.zip

2.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfrh_22_7.5-30.dxf

3D

ssypf_22_8-30.zip

GM-SSYPFB-RH

With brake

0.75kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_075_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_075_8-30.zip

1/40 to 1/60

2D

ssypfbrh_075_40-60.dxf

3D

ssypfb_075_40-60.zip

1.5kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_15_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_15_8-30.zip

2.2kW

1/7.5 to 1/30

2D

ssypfbrh_22_7.5-30.dxf

3D

ssypfb_22_8-30.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SHY , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SHY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SHYF-RH

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy011.dxf

3D

shyfrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frh01_3.dxf

3D

shyfrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frh01_12.dxf

3D

shyfrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy012.dxf

3D

shyfrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy013.dxf

3D

shyfrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frh02_3.dxf

3D

shyfrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frh02_12.dxf

3D

shyfrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy014.dxf

3D

shyfrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy015.dxf

3D

shyfrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frh04_3.dxf

3D

shyfrh_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RH

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy061.dxf

3D

shyfbrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrh01_3.dxf

3D

shyfbrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrh01_12.dxf

3D

shyfbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy062.dxf

3D

shyfbrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy063.dxf

3D

shyfbrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrh02_3.dxf

3D

shyfbrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrh02_12.dxf

3D

shyfbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy064.dxf

3D

shyfbrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy065.dxf

3D

shyfbrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrh04_3.dxf

3D

shyfbrh_04_300-480.zip

GM-SHYM-RH

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy001.dxf

3D

shymrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrh01_3.dxf

3D

shymrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrh01_12.dxf

3D

shymrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy002.dxf

3D

shymrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy003.dxf

3D

shymrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrh02_3.dxf

3D

shymrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrh02_12.dxf

3D

shymrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy004.dxf

3D

shymrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy005.dxf

3D

shymrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrh04_3.dxf

3D

shymrh_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RH

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy051.dxf

3D

shymbrh_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrh01_3.dxf

3D

shymbrh_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrh01_12.dxf

3D

shymbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy052.dxf

3D

shymbrh_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy053.dxf

3D

shymbrh_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrh02_3.dxf

3D

shymbrh_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrh02_12.dxf

3D

shymbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy054.dxf

3D

shymbrh_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy055.dxf

3D

shymbrh_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrh04_3.dxf

3D

shymbrh_04_300-480.zip

GM-SHYF-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy031.dxf

3D

shyfrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frr01_3.dxf

3D

shyfrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frr01_12.dxf

3D

shyfrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy032.dxf

3D

shyfrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy033.dxf

3D

shyfrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frr02_3.dxf

3D

shyfrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frr02_12.dxf

3D

shyfrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy034.dxf

3D

shyfrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy035.dxf

3D

shyfrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frr04_3.dxf

3D

shyfrr_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy081.dxf

3D

shyfbrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrr01_3.dxf

3D

shyfbrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrr01_12.dxf

3D

shyfbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy082.dxf

3D

shyfbrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy083.dxf

3D

shyfbrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrr02_3.dxf

3D

shyfbrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrr02_12.dxf

3D

shyfbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy084.dxf

3D

shyfbrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy085.dxf

3D

shyfbrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrr04_3.dxf

3D

shyfbrr_04_300-480.zip

GM-SHYF-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy031.dxf

3D

shyfrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frl01_3.dxf

3D

shyfrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frl01_12.dxf

3D

shyfrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy032.dxf

3D

shyfrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy033.dxf

3D

shyfrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

frl02_3.dxf

3D

shyfrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

frl02_12.dxf

3D

shyfrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy034.dxf

3D

shyfrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy035.dxf

3D

shyfrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

frl04_3.dxf

3D

shyfrl_04_300-480.zip

GM-SHYFB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy081.dxf

3D

shyfbrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrl01_3.dxf

3D

shyfbrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrl01_12.dxf

3D

shyfbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy082.dxf

3D

shyfbrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy083.dxf

3D

shyfbrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

fbrl02_3.dxf

3D

shyfbrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

fbrl02_12.dxf

3D

shyfbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy084.dxf

3D

shyfbrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy085.dxf

3D

shyfbrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

fbrl04_3.dxf

3D

shyfbrl_04_300-480.zip

GM-SHYM-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy021.dxf

3D

shymrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrr01_3.dxf

3D

shymrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrr01_12.dxf

3D

shymrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy022.dxf

3D

shymrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy023.dxf

3D

shymrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrr02_3.dxf

3D

shymrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrr02_12.dxf

3D

shymrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy024.dxf

3D

shymrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy025.dxf

3D

shymrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrr04_3.dxf

3D

shymrr_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy071.dxf

3D

shymbrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrr01_3.dxf

3D

shymbrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrr01_12.dxf

3D

shymbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy072.dxf

3D

shymbrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy073.dxf

3D

shymbrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrr02_3.dxf

3D

shymbrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrr02_12.dxf

3D

shymbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy074.dxf

3D

shymbrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy075.dxf

3D

shymbrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrr04_3.dxf

3D

shymbrr_04_300-480.zip

GM-SHYM-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy021.dxf

3D

shymrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrl01_3.dxf

3D

shymrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrl01_12.dxf

3D

shymrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy022.dxf

3D

shymrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy023.dxf

3D

shymrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mrl02_3.dxf

3D

shymrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mrl02_12.dxf

3D

shymrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy024.dxf

3D

shymrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy025.dxf

3D

shymrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mrl04_3.dxf

3D

shymrl_04_300-480.zip

GM-SHYMB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy071.dxf

3D

shymbrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrl01_3.dxf

3D

shymbrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrl01_12.dxf

3D

shymbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy072.dxf

3D

shymbrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy073.dxf

3D

shymbrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

mbrl02_3.dxf

3D

shymbrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

mbrl02_12.dxf

3D

shymbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy074.dxf

3D

shymbrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy075.dxf

3D

shymbrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

mbrl04_3.dxf

3D

shymbrl_04_300-480.zip

GM-SHY-RR

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rr01_3.dxf

3D

shyrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rr01_12.dxf

3D

shyrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rr02_3.dxf

3D

shyrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rr02_12.dxf

3D

shyrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rr04_3.dxf

3D

shyrr_04_300-480.zip

GM-SHYB-RR

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrr_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brr01_3.dxf

3D

shybrr_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brr01_12.dxf

3D

shybrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrr_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrr_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brr02_3.dxf

3D

shybrr_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brr02_12.dxf

3D

shybrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrr_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrr_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brr04_3.dxf

3D

shybrr_04_300-480.zip

GM-SHY-RL

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rl01_3.dxf

3D

shyrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rl01_12.dxf

3D

shyrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rl02_3.dxf

3D

shyrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rl02_12.dxf

3D

shyrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rl04_3.dxf

3D

shyrl_04_300-480.zip

GM-SHYB-RL

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrl_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brl01_3.dxf

3D

shybrl_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brl01_12.dxf

3D

shybrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrl_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrl_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brl02_3.dxf

3D

shybrl_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brl02_12.dxf

3D

shybrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrl_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrl_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brl04_3.dxf

3D

shybrl_04_300-480.zip

GM-SHY-RT

Without brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy041.dxf

3D

shyrt_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rt01_3.dxf

3D

shyrt_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rt01_12.dxf

3D

shyrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy042.dxf

3D

shyrt_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy043.dxf

3D

shyrt_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

rt02_3.dxf

3D

shyrt_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

rt02_12.dxf

3D

shyrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy044.dxf

3D

shyrt_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy045.dxf

3D

shyrt_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

rt04_3.dxf

3D

shyrt_04_300-480.zip

GM-SHYB-RT

With brake

0.1kW

1/5 to 1/240

2D

shy091.dxf

3D

shybrt_01_5-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brt01_3.dxf

3D

shybrt_01_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brt01_12.dxf

3D

shybrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

1/5 to 1/60

2D

shy092.dxf

3D

shybrt_02_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy093.dxf

3D

shybrt_02_80-240.zip

1/300 to 1/900

2D

brt02_3.dxf

3D

shybrt_02_300-900.zip

1/1200 to 1/1440

2D

brt02_12.dxf

3D

shybrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

1/5 to 1/60

2D

shy094.dxf

3D

shybrt_04_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shy095.dxf

3D

shybrt_04_80-240.zip

1/300 to 1/480

2D

brt04_3.dxf

3D

shybrt_04_300-480.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GM-SHYP , trục góc bên phải, 3 pha

GM-SHYP series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Model

Mã hàng

Brake

Phanh

Output

Công suất

Gear ratio

Tỷ số truyền

Định dạng

File

GM-SHYPF-RH

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrh_075_5-60.dxf

3D

shypfrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrh_075_80-240.dxf

3D

shypfrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrh_15_5-60.dxf

3D

shypfrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrh_15_80-240.dxf

3D

shypfrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfrh_22_5-120.dxf

3D

shypfrh_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RH

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrh_075_5-60.dxf

3D

shypfbrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrh_075_80-240.dxf

3D

shypfbrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrh_15_5-60.dxf

3D

shypfbrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrh_15_80-240.dxf

3D

shypfbrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfbrh_22_5-120.dxf

3D

shypfbrh_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RH

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrh_075_5-60.dxf

3D

shypmrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrh_075_80-240.dxf

3D

shypmrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrh_15_5-60.dxf

3D

shypmrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrh_15_80-240.dxf

3D

shypmrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmrh_22_5-120.dxf

3D

shypmrh_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RH

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrh_075_5-60.dxf

3D

shypmbrh_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrh_075_80-240.dxf

3D

shypmbrh_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrh_15_5-60.dxf

3D

shypmbrh_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrh_15_80-240.dxf

3D

shypmbrh_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmbrh_22_5-120.dxf

3D

shypmbrh_22_5-120.zip

GM-SHYPF-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrl_075_5-60.dxf

3D

shypfrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrl_075_80-240.dxf

3D

shypfrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfrl_15_5-60.dxf

3D

shypfrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfrl_15_80-240.dxf

3D

shypfrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfrl_22_5-120.dxf

3D

shypfrl_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrl_075_5-60.dxf

3D

shypfbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrl_075_80-240.dxf

3D

shypfbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypfbrl_15_5-60.dxf

3D

shypfbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypfbrl_15_80-240.dxf

3D

shypfbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypfbrl_22_5-120.dxf

3D

shypfbrl_22_5-120.zip

GM-SHYPF-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypfrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypfrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprt_22_5-120.zip

GM-SHYPFB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypfbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypfbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypfbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypfbrr_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrl_075_5-60.dxf

3D

shypmrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrl_075_80-240.dxf

3D

shypmrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmrl_15_5-60.dxf

3D

shypmrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmrl_15_80-240.dxf

3D

shypmrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmrl_22_5-120.dxf

3D

shypmrl_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrl_075_5-60.dxf

3D

shypmbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrl_075_80-240.dxf

3D

shypmbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypmbrl_15_5-60.dxf

3D

shypmbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypmbrl_15_80-240.dxf

3D

shypmbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypmbrl_22_5-120.dxf

3D

shypmbrl_22_5-120.zip

GM-SHYPM-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypmrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypmrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypmrr_22_5-120.zip

GM-SHYPMB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypmbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypmbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypmbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypmbrr_22_5-120.zip

GM-SHYP-RL

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shyprl_075_5-60.dxf

3D

shyprl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shyprl_075_80-240.dxf

3D

shyprl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shyprl_15_5-60.dxf

3D

shyprl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shyprl_15_80-240.dxf

3D

shyprl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shyprl_22_5-120.dxf

3D

shyprl_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RL

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

2D

shypbrl_075_5-60.dxf

3D

shypbrl_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypbrl_075_80-240.dxf

3D

shypbrl_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

2D

shypbrl_15_5-60.dxf

3D

shypbrl_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

2D

shypbrl_15_80-240.dxf

3D

shypbrl_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

2D

shypbrl_22_5-120.dxf

3D

shypbrl_22_5-120.zip

GM-SHYP-RR

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shyprr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shyprr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprr_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RR

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrr_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrr_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrr_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrr_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypbrr_22_5-120.zip

GM-SHYP-RT

Without brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shyprt_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprt_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shyprt_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shyprt_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shyprt_22_5-120.zip

GM-SHYPB-RT

With brake

0.75kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrt_075_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrt_075_80-240.zip

1.5kW

1/5 to 1/60

3D

shypbrt_15_5-60.zip

1/80 to 1/240

3D

shypbrt_15_80-240.zip

2.2kW

1/5 to 1/120

3D

shypbrt_22_5-120.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi Loại GV-S , trục song song 3 pha

GV-S series (Parallel shaft type) Indoor type (3-phase)

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-S

Without brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvs_01_5_50.dxf

3D

gvs_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_01_60_100.dxf

3D

gvs_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_01_120_200.dxf

3D

gvs_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_01_270_450.dxf

3D

gvs_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_01_540_900.dxf

3D

gvs_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_01_1200.dxf

3D

gvs_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvs_02_5_50.dxf

3D

gvs_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_02_60_100.dxf

3D

gvs_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_02_120_200.dxf

3D

gvs_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_02_270_450.dxf

3D

gvs_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_02_540_900.dxf

3D

gvs_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_02_1200.dxf

3D

gvs_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_04_5_30.dxf

3D

gvs_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_04_40_50.dxf

3D

gvs_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_04_60_100.dxf

3D

gvs_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_04_120_200.dxf

3D

gvs_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_04_270_450.dxf

3D

gvs_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_04_540_900.dxf

3D

gvs_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_04_1200.dxf

3D

gvs_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_075_5_30.dxf

3D

gvs_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_075_40_50.dxf

3D

gvs_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_075_60_100.dxf

3D

gvs_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_075_120_200.dxf

3D

gvs_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_075_270_450.dxf

3D

gvs_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvs_075_540_900.dxf

3D

gvs_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvs_075_1200.dxf

3D

gvs_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_15_5_30.dxf

3D

gvs_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_15_40_50.dxf

3D

gvs_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_15_60_100.dxf

3D

gvs_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_15_120_200.dxf

3D

gvs_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvs_15_270_450.dxf

3D

gvs_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvs_22_5_30.dxf

3D

gvs_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvs_22_40_50.dxf

3D

gvs_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvs_22_60_100.dxf

3D

gvs_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvs_22_120_200.dxf

3D

gvs_22_120-200.zip

GV-SB

With brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsb_01_5_50.dxf

3D

gvsb_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_01_60_100.dxf

3D

gvsb_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_01_120_200.dxf

3D

gvsb_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_01_270_450.dxf

3D

gvsb_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_01_540_900.dxf

3D

gvsb_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_01_1200.dxf

3D

gvsb_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsb_02_5_50.dxf

3D

gvsb_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_02_60_100.dxf

3D

gvsb_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_02_120_200.dxf

3D

gvsb_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_02_270_450.dxf

3D

gvsb_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_02_540_900.dxf

3D

gvsb_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_02_1200.dxf

3D

gvsb_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_04_5_30.dxf

3D

gvsb_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_04_40_50.dxf

3D

gvsb_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_04_60_100.dxf

3D

gvsb_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_04_120_200.dxf

3D

gvsb_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_04_270_450.dxf

3D

gvsb_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_04_540_900.dxf

3D

gvsb_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_04_1200.dxf

3D

gvsb_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_075_5_30.dxf

3D

gvsb_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_075_40_50.dxf

3D

gvsb_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_075_60_100.dxf

3D

gvsb_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_075_120_200.dxf

3D

gvsb_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_075_270_450.dxf

3D

gvsb_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsb_075_540_900.dxf

3D

gvsb_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsb_075_1200.dxf

3D

gvsb_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_15_5_30.dxf

3D

gvsb_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_15_40_50.dxf

3D

gvsb_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_15_60_100.dxf

3D

gvsb_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_15_120_200.dxf

3D

gvsb_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsb_15_270_450.dxf

3D

gvsb_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsb_22_5_30.dxf

3D

gvsb_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsb_22_40_50.dxf

3D

gvsb_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsb_22_60_100.dxf

3D

gvsb_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsb_22_120_200.dxf

3D

gvsb_22_120-200.zip

GV-SF

Without brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsf_01_5_50.dxf

3D

gvsf_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_01_60_100.dxf

3D

gvsf_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_01_120_200.dxf

3D

gvsf_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_01_270_450.dxf

3D

gvsf_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_01_540_900.dxf

3D

gvsf_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_01_1200.dxf

3D

gvsf_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsf_02_5_50.dxf

3D

gvsf_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_02_60_100.dxf

3D

gvsf_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_02_120_200.dxf

3D

gvsf_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_02_270_450.dxf

3D

gvsf_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_02_540_900.dxf

3D

gvsf_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_02_1200.dxf

3D

gvsf_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_04_5_30.dxf

3D

gvsf_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_04_40_50.dxf

3D

gvsf_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_04_60_100.dxf

3D

gvsf_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_04_120_200.dxf

3D

gvsf_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_04_270_450.dxf

3D

gvsf_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_04_540_900.dxf

3D

gvsf_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_04_1200.dxf

3D

gvsf_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_075_5_30.dxf

3D

gvsf_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_075_40_50.dxf

3D

gvsf_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_075_60_100.dxf

3D

gvsf_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_075_120_200.dxf

3D

gvsf_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_075_270_450.dxf

3D

gvsf_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsf_075_540_900.dxf

3D

gvsf_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsf_075_1200.dxf

3D

gvsf_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_15_5_30.dxf

3D

gvsf_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_15_40_50.dxf

3D

gvsf_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_15_60_100.dxf

3D

gvsf_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_15_120_200.dxf

3D

gvsf_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsf_15_270_450.dxf

3D

gvsf_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsf_22_5_30.dxf

3D

gvsf_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsf_22_40_50.dxf

3D

gvsf_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsf_22_60_100.dxf

3D

gvsf_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsf_22_120_200.dxf

3D

gvsf_22_120-200.zip

GV-SFB

With brake

0.1kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsfb_01_5_50.dxf

3D

gvsfb_01_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_01_60_100.dxf

3D

gvsfb_01_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_01_120_200.dxf

3D

gvsfb_01_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_01_270_450.dxf

3D

gvsfb_01_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_01_540_900.dxf

3D

gvsfb_01_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_01_1200.dxf

3D

gvsfb_01_1200.zip

0.2kW

600 to 60
1/5 to 1/50

2D

gvsfb_02_5_50.dxf

3D

gvsfb_02_5-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_02_60_100.dxf

3D

gvsfb_02_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_02_120_200.dxf

3D

gvsfb_02_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_02_270_450.dxf

3D

gvsfb_02_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_02_540_900.dxf

3D

gvsfb_02_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_02_1200.dxf

3D

gvsfb_02_1200.zip

0.4kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_04_5_30.dxf

3D

gvsfb_04_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_04_40_50.dxf

3D

gvsfb_04_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_04_60_100.dxf

3D

gvsfb_04_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_04_120_200.dxf

3D

gvsfb_04_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_04_270_450.dxf

3D

gvsfb_04_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_04_540_900.dxf

3D

gvsfb_04_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_04_1200.dxf

3D

gvsfb_04_1200.zip

0.75kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_075_5_30.dxf

3D

gvsfb_075_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_075_40_50.dxf

3D

gvsfb_075_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_075_60_100.dxf

3D

gvsfb_075_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_075_120_200.dxf

3D

gvsfb_075_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_075_270_450.dxf

3D

gvsfb_075_270-450.zip

5.6 to 3.3
1/540 to 1/900

2D

gvsfb_075_540_900.dxf

3D

gvsfb_075_540-900.zip

2.5
1/1200

2D

gvsfb_075_1200.dxf

3D

gvsfb_075_1200.zip

1.5kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_15_5_30.dxf

3D

gvsfb_15_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_15_40_50.dxf

3D

gvsfb_15_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_15_60_100.dxf

3D

gvsfb_15_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_15_120_200.dxf

3D

gvsfb_15_120-200.zip

11.1 to 6.7
1/270 to 1/450

2D

gvsfb_15_270_450.dxf

3D

gvsfb_15_270-450.zip

2.2kW

600 to 100
1/5 to 1/30

2D

gvsfb_22_5_30.dxf

3D

gvsfb_22_5-30.zip

75 to 60
1/40 to 1/50

2D

gvsfb_22_40_50.dxf

3D

gvsfb_22_40-50.zip

50 to 30
1/60 to 1/100

2D

gvsfb_22_60_100.dxf

3D

gvsfb_22_60-100.zip

25 to 15
1/120 to 1/200

2D

gvsfb_22_120_200.dxf

3D

gvsfb_22_120-200.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GV-SSY , trục góc bên phải, 3 pha

GV-SSY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

 

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-SSYF-RH

Without brake

0.1kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfrh_01_75_60.dxf

3D

gvssyfrh_01_75-60.zip

0.2kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfrh_02_75_60.dxf

3D

gvssyfrh_02_75-60.zip

0.4kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_04_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_04_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_04_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_04_40-60.zip

0.75kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_075_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_075_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_075_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_075_40-60.zip

1.5kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_15_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_15_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfrh_15_40_60.dxf

3D

gvssyfrh_15_40-60.zip

2.2kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfrh_22_75_30.dxf

3D

gvssyfrh_22_75-30.zip

GV-SSYFB-RH

With brake

0.1kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfbrh_01_75_60.dxf

3D

gvssyfbrh_01_75-60.zip

0.2kW

400 to 50
1/7.5 to 1/60

2D

gvssyfbrh_02_75_60.dxf

3D

gvssyfbrh_02_75-60.zip

0.4kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_04_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_04_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_04_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_04_40-60.zip

0.75kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_075_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_075_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_075_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_075_40-60.zip

1.5kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_15_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_15_75-30.zip

75 to 50
1/40 to 1/60

2D

gvssyfbrh_15_40_60.dxf

3D

gvssyfbrh_15_40-60.zip

2.2kW

400 to 100
1/7.5 to 1/30

2D

gvssyfbrh_22_75_30.dxf

3D

gvssyfbrh_22_75-30.zip

Động cơ hộp số Mitsubishi loại GV-SHY , trục góc bên phải, 3 pha

GV-SHY series (Right angle shaft type) Indoor type (3-phase)

Mã hàng

Phanh

Công suất

Tỷ số truyền

Định dạng

Download file

GV-SHYF-RH

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrh_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrh_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrh_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrh_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrh_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrh_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrh_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RH

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrh_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrh_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrh_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrh_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrh_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrh_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrh_22_80-240.zip

GV-SHYM-RH

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrh_01_5_240.dxf

3D

gvshymrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_01_300_900.dxf

3D

gvshymrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrh_02_5_240.dxf

3D

gvshymrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_02_300_900.dxf

3D

gvshymrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_04_5_60.dxf

3D

gvshymrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_04_80_240.dxf

3D

gvshymrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrh_04_300_900.dxf

3D

gvshymrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_075_5_60.dxf

3D

gvshymrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_075_80_240.dxf

3D

gvshymrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrh_075_300_480.dxf

3D

gvshymrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_15_5_60.dxf

3D

gvshymrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_15_80_240.dxf

3D

gvshymrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrh_22_5_60.dxf

3D

gvshymrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrh_22_80_240.dxf

3D

gvshymrh_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RH

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrh_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrh_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrh_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrh_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrh_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrh_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrh_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrh_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrh_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrh_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrh_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrh_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrh_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrh_22_80-240.zip

GV-SHYF-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrr_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrr_22_80-240.zip

GV-SHYF-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyfrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyfrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyfrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyfrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyfrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyfrl_22_80-240.zip

GV-SHYFB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyfbrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyfbrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyfbrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyfbrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyfbrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyfbrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyfbrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyfbrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyfbrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyfbrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyfbrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyfbrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyfbrl_22_80-240.zip

GV-SHYM-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrr_01_5_240.dxf

3D

gvshymrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_01_300_900.dxf

3D

gvshymrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrr_02_5_240.dxf

3D

gvshymrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_02_300_900.dxf

3D

gvshymrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_04_5_60.dxf

3D

gvshymrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_04_80_240.dxf

3D

gvshymrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrr_04_300_900.dxf

3D

gvshymrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_075_5_60.dxf

3D

gvshymrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_075_80_240.dxf

3D

gvshymrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrr_075_300_480.dxf

3D

gvshymrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_15_5_60.dxf

3D

gvshymrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_15_80_240.dxf

3D

gvshymrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrr_22_5_60.dxf

3D

gvshymrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrr_22_80_240.dxf

3D

gvshymrr_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrr_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrr_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrr_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrr_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrr_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrr_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrr_22_80-240.zip

GV-SHYM-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrl_01_5_240.dxf

3D

gvshymrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_01_300_900.dxf

3D

gvshymrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymrl_02_5_240.dxf

3D

gvshymrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_02_300_900.dxf

3D

gvshymrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_04_5_60.dxf

3D

gvshymrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_04_80_240.dxf

3D

gvshymrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymrl_04_300_900.dxf

3D

gvshymrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_075_5_60.dxf

3D

gvshymrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_075_80_240.dxf

3D

gvshymrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymrl_075_300_480.dxf

3D

gvshymrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_15_5_60.dxf

3D

gvshymrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_15_80_240.dxf

3D

gvshymrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymrl_22_5_60.dxf

3D

gvshymrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymrl_22_80_240.dxf

3D

gvshymrl_22_80-240.zip

GV-SHYMB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrl_01_5_240.dxf

3D

gvshymbrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_01_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshymbrl_02_5_240.dxf

3D

gvshymbrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_02_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_04_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_04_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshymbrl_04_300_900.dxf

3D

gvshymbrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshymbrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshymbrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_075_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_075_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshymbrl_075_300_480.dxf

3D

gvshymbrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_15_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_15_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshymbrl_22_5_60.dxf

3D

gvshymbrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshymbrl_22_80_240.dxf

3D

gvshymbrl_22_80-240.zip

GV-SHY-RR

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrr_01_5_240.dxf

3D

gvshyrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_01_300_900.dxf

3D

gvshyrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrr_02_5_240.dxf

3D

gvshyrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_02_300_900.dxf

3D

gvshyrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_04_5_60.dxf

3D

gvshyrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_04_80_240.dxf

3D

gvshyrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrr_04_300_900.dxf

3D

gvshyrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_075_5_60.dxf

3D

gvshyrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_075_80_240.dxf

3D

gvshyrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrr_075_300_480.dxf

3D

gvshyrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_15_5_60.dxf

3D

gvshyrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_15_80_240.dxf

3D

gvshyrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrr_22_5_60.dxf

3D

gvshyrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrr_22_80_240.dxf

3D

gvshyrr_22_80-240.zip

GV-SHYB-RR

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrr_01_5_240.dxf

3D

gvshybrr_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_01_300_900.dxf

3D

gvshybrr_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrr_02_5_240.dxf

3D

gvshybrr_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_02_300_900.dxf

3D

gvshybrr_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_04_5_60.dxf

3D

gvshybrr_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_04_80_240.dxf

3D

gvshybrr_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrr_04_300_900.dxf

3D

gvshybrr_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrr_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrr_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_075_5_60.dxf

3D

gvshybrr_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_075_80_240.dxf

3D

gvshybrr_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrr_075_300_480.dxf

3D

gvshybrr_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_15_5_60.dxf

3D

gvshybrr_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_15_80_240.dxf

3D

gvshybrr_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrr_22_5_60.dxf

3D

gvshybrr_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrr_22_80_240.dxf

3D

gvshybrr_22_80-240.zip

GV-SHY-RL

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrl_01_5_240.dxf

3D

gvshyrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_01_300_900.dxf

3D

gvshyrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrl_02_5_240.dxf

3D

gvshyrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_02_300_900.dxf

3D

gvshyrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_04_5_60.dxf

3D

gvshyrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_04_80_240.dxf

3D

gvshyrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrl_04_300_900.dxf

3D

gvshyrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_075_5_60.dxf

3D

gvshyrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_075_80_240.dxf

3D

gvshyrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrl_075_300_480.dxf

3D

gvshyrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_15_5_60.dxf

3D

gvshyrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_15_80_240.dxf

3D

gvshyrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrl_22_5_60.dxf

3D

gvshyrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrl_22_80_240.dxf

3D

gvshyrl_22_80-240.zip

GV-SHYB-RL

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrl_01_5_240.dxf

3D

gvshybrl_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_01_300_900.dxf

3D

gvshybrl_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrl_02_5_240.dxf

3D

gvshybrl_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_02_300_900.dxf

3D

gvshybrl_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_04_5_60.dxf

3D

gvshybrl_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_04_80_240.dxf

3D

gvshybrl_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrl_04_300_900.dxf

3D

gvshybrl_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrl_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrl_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_075_5_60.dxf

3D

gvshybrl_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_075_80_240.dxf

3D

gvshybrl_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrl_075_300_480.dxf

3D

gvshybrl_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_15_5_60.dxf

3D

gvshybrl_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_15_80_240.dxf

3D

gvshybrl_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrl_22_5_60.dxf

3D

gvshybrl_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrl_22_80_240.dxf

3D

gvshybrl_22_80-240.zip

GV-SHY-RT

Without brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrt_01_5_240.dxf

3D

gvshyrt_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_01_300_900.dxf

3D

gvshyrt_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_01_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshyrt_02_5_240.dxf

3D

gvshyrt_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_02_300_900.dxf

3D

gvshyrt_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_02_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_04_5_60.dxf

3D

gvshyrt_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_04_80_240.dxf

3D

gvshyrt_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshyrt_04_300_900.dxf

3D

gvshyrt_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshyrt_04_1200_1440.dxf

3D

gvshyrt_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_075_5_60.dxf

3D

gvshyrt_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_075_80_240.dxf

3D

gvshyrt_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshyrt_075_300_480.dxf

3D

gvshyrt_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_15_5_60.dxf

3D

gvshyrt_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_15_80_240.dxf

3D

gvshyrt_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshyrt_22_5_60.dxf

3D

gvshyrt_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshyrt_22_80_240.dxf

3D

gvshyrt_22_80-240.zip

GV-SHYB-RT

With brake

0.1kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrt_01_5_240.dxf

3D

gvshybrt_01_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_01_300_900.dxf

3D

gvshybrt_01_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_01_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_01_1200-1440.zip

0.2kW

600 to 12.5
1/5 to 1/240

2D

gvshybrt_02_5_240.dxf

3D

gvshybrt_02_5-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_02_300_900.dxf

3D

gvshybrt_02_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_02_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_02_1200-1440.zip

0.4kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_04_5_60.dxf

3D

gvshybrt_04_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_04_80_240.dxf

3D

gvshybrt_04_80-240.zip

10 to 3.3
1/300 to 1/900

2D

gvshybrt_04_300_900.dxf

3D

gvshybrt_04_300-900.zip

2.5 to 2.1
1/1200 to 1/1440

2D

gvshybrt_04_1200_1440.dxf

3D

gvshybrt_04_1200-1440.zip

0.75kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_075_5_60.dxf

3D

gvshybrt_075_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_075_80_240.dxf

3D

gvshybrt_075_80-240.zip

10 to 6.3
1/300 to 1/480

2D

gvshybrt_075_300_480.dxf

3D

gvshybrt_075_300-480.zip

1.5kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_15_5_60.dxf

3D

gvshybrt_15_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_15_80_240.dxf

3D

gvshybrt_15_80-240.zip

2.2kW

600 to 50
1/5 to 1/60

2D

gvshybrt_22_5_60.dxf

3D

gvshybrt_22_5-60.zip

37.5 to 12.5
1/80 to 1/240

2D

gvshybrt_22_80_240.dxf

3D

gvshybrt_22_80-240.zip

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
Contact Me on Zalo