Tổng hợp robot ABB

Robot ABB
Robot ABB
Robot  công nghiệp ABB

Tổng hợp robot ABB

Mã robot

Articulated robots

Khả năng mang tải

Payload (kg)

Tầm với

Reach (m)

Sai số

Pos. rep. (mm)

Kiểu lắp đặt

Mounting

Chỉ số IP

Protection

Số trục điều khiển

Axes

Bộ điều khiển

Controller

IRB 1100

4
4

0.475
0.58

0.01

Any angle

IP40

ISO 4, IP67

6

OmniCore™

IRB 120

3

0.58

0.01

Any angle

Std: IP30
ISO 5,Food Grade

6

IRC5

IRB 1200

5
7

0.90
0.70

0.02
0.025

Any angle

Std: IP40. Option:
Foundry Plus 2,
IP67, Clean Room
ISO 3, Food Grade

6

IRC5

IRB 140
IRB 140T

6

0.80

0.03

Floor, wall,
inverted, tilted

Std: IP67. Option:
Foundry Plus 2,
Clean Room ISO 6,
SteamWash

6

IRC5

IRB 1410

5

1.44

0.02

Floor

6

IRC5

 

IRB 1520ID

4

1.50

0.05

Floor, inverted

Std: IP40

6

IRC5

IRB 1600

6
10

1.20/1.45
1.20/ 1.45

0.02 – 0.05

Floor, wall,
inverted, tilted,
shelf

Std: IP54
Option: Foundry
Plus 2 with IP67

6

IRC5

IRB 1660ID

4
6

1.55

0.02

Floor, wall,
inverted, tilted

Std: IP40

6

IRC5

IRB 2400

12
20

1.55

0.03

Floor, inverted

Std: IP54
Option: Foundry
Plus 2 with IP67

6

IRC5

IRB 2600

12/12
20

1.65/1.85
1.65

0.04

Floor, wall,
inverted,
titled, shelf

Std: IP67, IP54
(axis 4)
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 2600ID

15
8

1.85
2.00

0.02 – 0.03

Floor, wall,
shelf, titled,
inverted

Std: IP67
for base and
lower arm. IP54
for upper arm

6

IRC5

IRB 4400
IRB 4400L

60
10

1.96
2.55

0.06
0.05

Floor

Std: IP54
Option: IP67,
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 460

110

2.40

0.20

Floor

Std: IP67

4

IRC5

IRB 4600

20/40/
45/60

2.5/2.55/
2.05/2.05

0.05 – 0.06

Floor, inverted,
tilted, shelf

Std: IP67
Option: Foundry
Plus 2, Foundry
Prime 2

6

IRC5

IRB 660

180
250

3.15

0.05

Floor

Std: IP67

4

IRC5

IRB 6620

150

2.20

0.05

Floor, tilted,
inverted

Std: IP54
Option: Foundry
Plus 2 with IP67

6

IRC5

IRB 6620LX

150

1.90

0.05

Inverted, side

Std: IP54
Option: Foundry
Plus 2 with IP67

6

IRC5

IRB 6650S

90
125
200

3.90
3.50*
3.00*

0.15

Shelf

Std: IP67, Option:
Foundry Plus 2.
High pressure
steam washable

6

IRC5

IRB 6660

100
130
205

3.30
3.10
1.90

0.10 – 0.15

Floor

Std: IP67
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 6700

150/155/175
200/205/235
245/300

3.20/2.85/3.05
2.60/2.80/2.65
3.00/2.70

0.05 – 0.10

Floor

Std: IP67
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 6700INV

245
300

2.90
2.60

0.10
0.05

Inverted

Std: IP67
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 6790

205
235

2.80
2.65

0.05

Floor

Std: IP69
Option:
Foundry Prime 3

6

IRC5

IRB 760

450

3.18

0.05

Floor

Std: IP67

4

IRC5

IRB 7600

150/325/
340/400/
500

3.50/3.10*/
2.80*/2.55*/
2.55

0.10 – 0.30

Floor

Std: IP67
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

IRB 8700

550
800

4.20
3.50

0.05 – 0.10

Floor

Std: IP67
Option:
Foundry Plus 2

6

IRC5

YuMi® family

Payload (kg)

Reach (m)

Pos. rep. (mm)

Mounting

Protection

Axes

Controller

IRB 14000

0.50

0.559

0.02

Table

Std: IP30 and
Clean Room
ISO 5

14

Embedded
IRC5

IRB 14050

0.50

0.559

0.02

Any angle

Std: IP30 and
Clean Room
ISO 5

7

OmniCore™

Robot kiểu parallel

Parallel robots

Payload (kg)

Reach (m)

Pos. rep. (mm)

Mounting

Protection

Axes

Controller

IRB 360
FlexPicker®

1368

1.13/1.60
1.13
1.60
1.13

0.03 – 0.09

Inverted

Std: IP54/67/69K
Option: Clean
Room, Wash
Down, Stainless

4

IRC5

Robot Scada ABB

Payload (kg)

Reach (m)

Pos. rep. (mm)

Mounting

Protection

Axes

Controller

IRB 910SC

3 (max 6)

0.45
0.55
0.65

0.01

Table

Std: IP20

4

IRC5

IRB 910INV

1 (max 3)
3 (max 6)

0.35
0.55

0.01
0.015

Inverted

Std: IP30. Option:
Clean Room
ISO 5, IP54

4

OmniCore™

Robot Sơn ABB

Payload (kg)

Reach (m)

Pos. rep. (mm)

Mounting

Protection

Axes

Controller

IRB 52

7

1.20/1.45

0.15

Floor, wall,
inverted, tilted

Std: IP67, Ex

6

IRC5P

IRB 5500-22

13

2.97

0.15

Floor, wall,
inverted, tilted

Std: IP67, Ex

6

IRC5P

IRB 5500-23

13

2.97
Rail travel
length: 2-15

0.15

Clean-wall rail

Std: IP67, Ex

7

IRC5P

IRB 5500-25

13

2.97
Rail travel
length: 2-15

0.15

Elevated,
Robot: tilted,
upright and
inverted

Std: IP67, Ex

7

IRC5P

IRB 5500-27

13

2.97

0.15

Wall, floor,
inverted

Std: IP67, Ex

7

IRC5P

IRB 5510

13

2.56

0.15

Floor

Std: IP67, Ex

6

IRC5P

IRB 5350

7

1.35
Rail travel
length: 3-10

0.15

Floor, rail

Std: IP67, Ex

3/4

IRC5P

Compliant with ISO 9283.

             

Tham khảo sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

                Robot công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo