Tổng hợp các mã hàng robot Mitsubishi

Tổng hợp các mã hàng robot Mitsubishi

Tổng hợp các mã hàng robot Mitsubishi : mã hàng, mô tả chi tiết

Cung cấp và lắp đặt các loại robot mitsubishi ứng dụng trong công nghiệp

Tham khảo chi tiết về   >>>>>Robot Mitsubishi

Liên hệ 0904828747 để được tư vấn các giải pháp miễn phí

Mã Golfa

Golfa Code

Mã hàng

Model

Mô tả tiếng Anh

Description EN

Mô tả tiếng Việt

Description VN

Bộ điều khiển robot – Robot mitsubishi Controller

2RJ32T

R32TB

Teaching box

Bộ điều khiển rô-bốt

2RR968

R32TB-S03

Teaching box

Bộ điều khiển rô-bốt

Tổng hợp các mã hàng robot Mitsubishi kiểu đứng RV – Mitsubishi robot RV

2RS155

RH-3FH3515-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS156

RH-3FH4515-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS157

RH-3FH5515-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS161

RH-3FH3515-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS162

RH-3FH4515-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS163

RH-3FH5515-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS164

RH-3FH3512C-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS165

RH-3FH4512C-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS203

RH-6FH3520-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS204

RH-6FH4520-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS205

RH-6FH5520-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS206

RH-6FH3534-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS207

RH-6FH4534-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS208

RH-6FH5534-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS215

RH-6FH3520M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS216

RH-6FH4520M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS217

RH-6FH5520M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS218

RH-6FH3534M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS219

RH-6FH4534M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS220

RH-6FH5534M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS221

RH-6FH3520-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS222

RH-6FH4520-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS223

RH-6FH5520-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS224

RH-6FH3534-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS225

RH-6FH4534-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS226

RH-6FH5534-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS233

RH-6FH3520M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS234

RH-6FH4520M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS235

RH-6FH5520M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS236

RH-6FH3534M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS237

RH-6FH4534M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS238

RH-6FH5534M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS396

RH-12FH7035C-Q1-S15

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS401

RH-12FH5535-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS402

RH-12FH7035-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS403

RH-12FH8535-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS404

RH-12FH5545-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS405

RH-12FH7045-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS406

RH-12FH8545-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS413

RH-12FH5535-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS414

RH-12FH7035-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS415

RH-12FH8535-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS416

RH-12FH5545-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS417

RH-12FH7045-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS418

RH-12FH8545-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS425

RH-12FH5535M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS426

RH-12FH7035M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS427

RH-12FH8535M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS428

RH-12FH5545M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS429

RH-12FH7045M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS430

RH-12FH8545M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS431

RH-12FH5535M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS432

RH-12FH7035M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS433

RH-12FH8535M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS434

RH-12FH5545M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS435

RH-12FH7045M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS436

RH-12FH8545M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS489

RH-20FH8535-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS490

RH-20FH10035-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS491

RH-20FH8545-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS492

RH-20FH10045-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS497

RH-20FH8535-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS498

RH-20FH10035-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS499

RH-20FH8545-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS500

RH-20FH10045-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS505

RH-20FH8535M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS506

RH-20FH10035M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS507

RH-20FH8545M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS508

RH-20FH10045M-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS509

RH-20FH8535M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS510

RH-20FH10035M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS511

RH-20FH8545M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS512

RH-20FH10045M-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

Tổng hợp các mã hàng robot Mitsubishi kiểu đứng – Mitsubishi Robot RV 

2RS690

RV-2F-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS691

RV-2FB-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS692

RV-2F-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS693

RV-2FB-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS722

RV-4F-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS723

RV-4FL-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS724

RV-4FM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS725

RV-4FLM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS726

RV-4FC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS727

RV-4FLC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS734

RV-4F-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS735

RV-4FL-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS736

RV-4FM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS737

RV-4FLM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS738

RV-4FC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS739

RV-4FLC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS794

RV-7F-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS795

RV-7FL-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS796

RV-7FM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS797

RV-7FLM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS798

RV-7FC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS799

RV-7FLC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS806

RV-7F-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS807

RV-7FL-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS808

RV-7FM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS809

RV-7FLM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS810

RV-7FC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS811

RV-7FLC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS812

RV-7F-1Q-SH1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS815

RV-7FL-1Q-SH1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS991-0010JD

RV-4FLM-1D-SE1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS991-0010UV

RV-35F-Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RS991-0010VX

RV-7FL-1D-SH01

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB04

RV-13F-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB05

RV-13FL-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB06

RV-13FM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB07

RV-13FLM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB08

RV-13FC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB09

RV-13FLC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB22

RV-13F-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB23

RV-13FL-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB24

RV-13FM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB25

RV-13FLM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB26

RV-13FC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB27

RV-13FLC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB28

RV-13F-1Q-SH1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSB34

RV-13FL-1Q-SH1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC13

RV-7FLL-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC14

RV-7FLLM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC15

RV-7FLLC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC22

RV-7FLL-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC24

RV-7FLLC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC25

RV-7FLL-1Q-SH1101

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC85

RV-20F-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC86

RV-20FM-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC87

RV-20FC-1D-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC94

RV-20F-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC95

RV-20FM-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSC96

RV-20FC-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

2RSI34

RH-3FHR3515-1Q-S11

Industrial Robot

Rô-bốt công nghiệp

Tham khảo kích thước các loại robot

Tham khảo sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo